Roy vs Fotografie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Roy vs Fotografie

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: Fotografische werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
  Fotograaf: De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW
  Wederpartij: De wederpartij in de zin van art. 6.231 BW
 2. Toepassing
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een fotograaf en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beeindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 3. Vergoeding
  3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en bilijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden word met de omvang en de reikwijfte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.
  3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de wederpartij te worden vergoed.
  3.3 Bij annulering van een opdracht door de wederpartij, binnen 10 werkdagen van de uitvoeringsdatum, dient de annuleringsvergoeding van 20% van het afgesproken tarief te worden voldaan. Dit bedrag dient maximaal 2 dagen voor de uitvoerdatum op rekening te staan van de fotograaf.
 4. Betaling
  4.1 Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de tegenpartij.
  4.2 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij de uitstaande betaling van de fotograaf nog niet heeft voldaan.
 5. klachten
  Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan de fotograaf te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.
 6. Opdracht
  6.1 De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  6.2 Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij komen om welke reden dan ook voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na schriftelijke overeenkomst.
  6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook heeft de fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. In geval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding. (20%)
 7. Auteursrecht
  Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotograaf.
 8. Licentie
  8.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven.
  8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
  8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht
  8.4 Het is de wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaan schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 9. Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
 10. Inbreuk op auteursrecht
  9.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, word beschouwd op een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.
  9.2 Bij inbreuk komt de fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 11. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
  10.1 De naam van de fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen
  10.2 De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk ten alle tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
  10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 12. Aansprakelijkheid en rechten van derden
  11.1 De fotograaf is bevoegd deze overeenkomst aan te gaan en voornoemde licentie te verlenen.
  11.2 De fotograaf is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.
  11.3 De aansprakelijkheid van de fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
  11.4 Indien derden jegens de fotograaf en/of wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het werk, dan zullen de wederpartij en de fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
 13. Faillissement/surseance
  Zowel de fotograaf als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft de fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
  13.1 Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
  13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de fotograaf en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Roy vs Fotografie
7204HV Zutphen

© 2020 Roy vs Fotografie

Thema door Anders Norén